Zbawienie

Poniżej znadziejsz odpowiedzi na Twoje pytania na temat zbawienia.

Pytania

Wielu protestantów wierzy, że jesteśmy zbawieni poprzez samą wiarę. Twierdzą, że katolicy wierzą, że mogą „zapracować” sobie na zbawienie. Jak odpowiedzieć na ten zarzut?

Kościół katolicki ani teraz, ani nigdy nie nauczał, że zbawienie dokonuje się tylko poprzez czyny, że możemy sobie „zapracować” na wstęp do nieba. Co więcej, nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane, że jesteśmy zbawieni przez „samą wiarę”. Jedyne miejsce w całej Biblii, gdzie występuje określenie „sama wiara” to Jk 2, 24, gdzie jest napisane, że nie jesteśmy zbawieni przez samą wiarę. W Piśmie Świętym jest bardzo wyraźnie powiedziane, że nie jesteśmy zbawieni wyłącznie dzięki wierze. Czyny mają coś wspólnego ze zbawieniem. Liczne fragmenty Nowego Testamentu na temat osądu wskazują, że zostaniemy ocenieni przez nasze czyny, nie przez to, czy mamy wiarę bądź nie. Widzimy to w Drugim liście do Rzymian, Ewangelii św. Mateusza ( M 15.16), Pierwszym liście św. Piotra, Apokalipsie św. Jana ( Ap 20.22), Drugim liście do Koryntian (2 Kor 5), a także w wielu innych miejscach.
Jeśli mamy być zbawieni przez wiarę, to dlaczego w Pierwszym liście do Koryntian (1 Kor 13, 13) jest napisane, że miłość jest większa od wiary? Nie powinno być na odwrót? Jako katolicy wierzymy, że jesteśmy zbawieni dzięki łasce samego Boga. Nie możemy uczynić nic, by otrzymać dar zbawienia. Jednak oprócz tego wierzymy, że musimy odpowiadać na Bożą łaskę. Protestanci też w to wierzą. Jednak wielu protestantów wierzy, że jedyna konieczna odpowiedź to jest akt wiary, a katolicy wierzą, że odpowiedź wiary i czynów jest konieczna albo, jak to jest zaznaczone w Piśmie Świętym w Liście do Galatów (Ga 5, 6): „Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość”. Tylko wiara, która działa przez miłość, czyli tak, jak naucza nasz Kościół.
Jak ja, katolik, powinienem odpowiedzieć komuś, kto mnie zapytał, czy zostałem zbawiony lub nowo narodzony?

Głośno odpowiedz: „Tak”! Powiedz im, że zostałeś/zostałaś zbawiona przez chrzest, tak jak jest napisane w 1 P 3, 20-21 i to właśnie poprzez chrzest, wodę i Ducha, jesteś „nowo narodzony/a”, tak jak jest napisane w Biblii w Ewangelii św. Jana ( J 3, 5). Wielu protestantów wierzy, że zostali zbawieni poprzez dokonanie jednego aktu wiary w jednym momencie swojego życia. Nic podobnego nie jest napisane nigdzie w Piśmie Świętym. Jednak jako katolicy wierzymy, że zbawienie jest procesem, który został zapoczątkowany przez nasz chrzest i trwa przez całe nasze życie, tak jak nam mówi Pismo Święte. Jest wiele miejsc w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o „zbawieniu”, ale nigdzie nie napisano, że jesteśmy zbawieni przez sam akt wiary raz w życiu.

Jak wspomniano powyżej, jest napisane w 1 P 3, 20, że jesteśmy zbawieni przez chrzest. W Liście do Hebrajczyków (Hbr 12, 14) napisano: „Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana”. Z kolei w Ewangelii św. Mateusza ( Mt 6, 14-15) jest powiedziane, że musimy przebaczać innym, inaczej nie zostaniemy zbawieni. Czy możemy osiągnąć zbawienie, jeśli Bóg nam nie wybaczył? Nie! W związku z tym, przebaczanie bliźnim jest konieczne dla naszego zbawienia. W Pierwszym liście do Tymoteusza jest napisane, że kobieta zostanie zbawiona przez rodzenie dzieci, o ile będzie trwała w wierze i miłości i uświęceniu- z umiarem. W Ewangelii według św. Jana ( J 6, 54) jest napisane, że otrzymamy życie wieczne, jeśli będziemy spożywać Ciało i Krew naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W Ewangelii według św. Mateusza (Mt 19, 16-17) Jezusa wprost zapytano, co należy czynić, by mieć życie wieczne. Czy On odpowiedział, że wystarczy zaakceptować Go raz w swoim sercu i to starczy? Nie! Jezus mówi: „Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. Tak, jako katolicy wierzymy, że zostaliśmy zbawieni (1 Rz 8, 24), że jesteśmy zbawieni (1 Kor 1, 18) i że będziemy zbawieni (1 Rz 5, 9-10), o ile będziemy wytrwali i będziemy skupiali się na nagrodzie. Zbawienie jest procesem. W to wierzą katolicy i tak jasno naucza Biblia.

WIĘCEJ INFORMACJI

Apologetyka

Fragmenty Pisma Świętego

List św. Jakuba 2, 14-26
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

List do Filipian 2, 12
A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.

List do Hebrajczyków 10, 26-29
Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.

Apokalipsa św. Jana 20, 12
I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.

List do Galatów 6, 6-10
Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne3. 9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

List do Rzymian 2, 6-13
…który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne; tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze – najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.

Ewangelia według św. Mateusza 19, 17
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania».

List do Rzymian 11, 22
Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.
Katechizm Kościoła Katolickiego

ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA

1949 Człowiek, powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskę, która go umacnia:

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem… Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą (Flp 2, 12-13).

Polecane książki

Córki św. Pawła. “Niebo. Skąd o nim wiemy? Jak je osiągnąć? Jakie jest?”

Skąd o nim wiemy? Jak je osiągnąć? Jakie jest?

Na te pytania, wspierając się nauką Kościoła oraz objawieniami świętych stara się odpowiedzieć ta niezwykła książka, napisana pełnym prostoty i uroku językiem. Przypomina nam o nagrodzie, jaka czeka nas u kresu naszego żywota, jeśli wierni będziemy naszemu Panu – Jezusowi i jego pouczeniom. Możemy w niej jednak dowiedzieć się również, jak postrzegali niebo wielcy święci i przeczytać wiele pouczających historii zaczerpniętych z ich żywotów.

Artykuły i filmiki

ZNAJDŹ PARAFIĘ, KTÓRA BĘDZIE TWOIM DOMEM

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu parafii i Mszy świętej? Portal kiedymsza.pl pomoże Ci!

Znajdź Mszę św